کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی  نثر فارسی
 

فهرست مطالب 
گلستان
«قابوس »نامه 
«سیاست »نامه

تست
پاسخنامه تستها
مرصاد العباد
یو یژگ يها دستوري
صنایع بدیعی
دهیگز يا از مرصاد العباد
لغات و ترکیبات دشوار
عبارات یعرب 
چهار مقاله
کلیله و دمنه 
تاریخ بیهقی

گلستان 
هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرّح ذات. ممد: مدد کننده – مفرّح ذات: فرح بخش نفـس و
هستی
درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته: به عنوان جامه نوروزي – ورق: برگ 
دایه ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. بنات نبات: دختران گیاه
عصاره تاکی به قدرت او شهد فائق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. عصاره تاك: شیره درخـت انگـور
شهد فائق: عسل برگزیده – باسق: بالیده، بلند
عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف. عاکف: معتکف و گوشه نشین - تقصیر: کوتاهی کردن
ذکر جمیل سعدي که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمین منتشر گشته و قصب الجیب حدیثش
که همچون شکر می خورند و رقعه منشآتش که چون کاغذ زر میبرند، برکمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کرد
ذکر جمیل: یاد کرد نیک - افواه عوام: دهنهاي همه مردم - صـیت: شـهرت و آوازه - بسـیط زمـین: پهنـه زمـین - قصـب
الجیب: نوعی خرما – رقعه منشآتش: منظور، نوشتهها و آثار قلمی سعدي است
چندان که نشاط ملاعبت کرد و بساط مداعبت گسترد، جوابش نگفتم: هر قدر که به بازي و شـوخی تمایـل نشـان داد و
بساط (فرش) شوخی و مزاح را پهن کرد، جوابش ندادم
کسی از متعلقان منش بر حسب واقعه مطلع گردانید که... : یکی از وابستگان من او را مطابق با واقعه آگاه کرد که... 
تو نیز اگر توانی سرخویش گیر و راه مجانبت پیش. سرخویش گرفتن: از پی کار خـود رفـتن - راه مجانبـت پـیش: راه دوري
گزیدن پیش گیر
آزردن دوستان جهل است و کفّارت یمین سهل: جبران سوگند شکستن آسان است
تفرج کنان بیرون رفتیم در فصل ربیعی که صولت برد آرمیده بود و اوان دولت ورد رسیده. تفـرج کنـان: گـردش کنـان -
ربیع: بهار – صولت برد: حمله سرما - دولت ورد: اقبال گل
براي نزهت ناظران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشـد و
گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند. نزهت ناظران: خرمی و خوشی بینندگان - فسـحت: گشـادگی
خاطر – تطاول: تعدي و دراز دستی - عیش ربیع: خرمی و خوشی بهار - طیش خریف: تعب و اضطراب پاییز. نثر فارسی «9»
 
فصلی در همان روز اتفّاق بیاض افتاد: پاکنویس 
تقصیر و تقاعدي که در مواظبت [خدمت] بارگاه [خداوندي] میرود. تقصیر: کوتاهی کردن 
تقاعد: کناره گرفتن از انجام کاري، مواظبت خدمت: استمرار خدمت، میرود: روي . میدهد 
آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطیء است. بط . یء: کند 
اگر در سیاقت سخن دلیري کنم، شوخی کرده باشم و بضاعت ةمزجا به حضرت عزیز آورده
سیاقت سخن: راندن کلام ـ شوخی: گستاخی ـ بضاعت مزجاه: سرمایه ناچیز 
شبه در جوهریان جوي نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوي ندارد. شبه: سنگی کم قیمت - شبه در نزد جـواهر فروشـان یـک جو(یـک
حبه) زر  نمیارزد .

 مجموعه تستها
 -1 کدام پاسخ با عبارت " چنین کسانی را وجه کفاف به تفاریق مجري باید داشت تا در نفقـه اسـراف نکنـد"
سازگارتر است؟ 
1) به چنین فرد باید کمکم و به تدریج داد تا در خرج آن اسراف نکند
2) مزد افراد مسرف را به یکباره در اختیار آنها نباید گذاشت تا یکباره آنها را خرج نکنند.
3) دستمزد اینگونه افراد را باید اندك اندك به آنها پرداخت کرد تا در خرج آن زیاد . هروي نکنند
4) هزینه زندگی این دسته افراد را باید به تدریج به آنها پرداخت کرد تا در خرج آن زیاده . روي نکنند
 -2 پاسخ درست عبارت" از بند گرانم خلاص کردند و ملک موروثم خاص" در کدام گزینه آمده است؟ 
1) از بندگران مرا نجات دادند درحالیکه ملک موروثی مرا مصادره کردند
2 ) از زندان رهایی یافتم و در مقابل ملک موروثم را خاص خود کردند.
3) از بند گران خلاصم کردند و در مقابل ملک موروثم را خاص خود کردند.
 1 4) گزینه و . 3 صحیح است
 -3 کدام گزینه به مفهوم این عبارت نزدیک است؟ "مقامر را سه شش میباید ولیکن سه یک میآید
1) افزون طلبی مایه نومیدي است 2) خواستن دیگر است، توانستن دیگر.
3) عنان بخت از دست برون است. 4) قناعت از بضاعت بهتر.
-4 " دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان نماند" پس.... 
1) دروغ مصلحت آمیز جایز نیست. 2 ) آثار گناه از چهره دروغگو زودنی نیست
3) به هیچ روي دروغ نباید گفت. 4) کس با دروغ، کاري از پیش نخواهد برد
 -5 کدام گزینه با مفهوم این عبارت متناسب است؟ "خردمندي را که در زمره اخلاف سخن ببندد شگفت مدار
1 ) بیهودهگرایی را بر سکوت رجحان نیست. 2) جواب احمق سکوت است
3) سکوت رساترین فریاد است. 4) سکوت همیشه نشان رضا نیست. نثر فارسی «49»
 
 -6 کدام گزینه ازمفهوم اینعبارت دریافت نمی شود؟ "عالمان رازربدهتا دیگر بخوانند وزاهدانرا چیـزيمـدهتـا
زاهد بمانند." 
1) زهد با ثروت نپاید و علم بیثروت به دست نیاید
2) توانگري عالمان را به کا ر آید و تهیدستی زاهدان را
3) عالم را فراغ بال یابد و زاهد را قلّت مال
4) نه هر که مال اندوخت علم آموخت و نه هر که زهد ورزید به جایی رسید
 -7 "سراحت عاجل به تشویش محنت آجل مزغّص کردن خلاف راي خردمندان است" پس باید....؟ 
1) خود را به توفان حوادث سپرد. 2) خوش زیست و آسوده مرد
3) دم را غنیمت شمرد. 4) گوي از میدان زندگی به در برد
 -8 " او را دستبردي سره بنمود" : یعنی 
1) با تردستی و مهارت به او دستبرد زد. 2) ضرب شستی تمام و کمال به او نشان داد
3) او را به سختی مجروح کرد. 4) شیوه دزدي را به خوبی به او نشان داد
 -9 مفهوم عبارت " در معالی، کفاءت نزدیک اهل مروت معتبر است" کدام است؟ 
1) در راه کسب بزرگواريها هم مرتبه بودن و همسان بودن یکی از شرایط است
2) براي به دست آوردن مقامهاي بالا، کفایت مهم و در خور توجه است
3) به نظر جوانمردان بزرگی همسان و همشأن از اعتبار بالایی برخوردار است
4) به نظر جوانمردان در راه کسب بزرگواريها همرتبه بودن و همسان بودن {دو دشمن} یکی از شرایط است
 -10 کدام گزینه با مفهوم" بر صحیفه کوثر تعلیق کردن" ناسازگار است؟ 
1) به دور مه در کوزه فقاع کردن 2) کشتی عظیم بر خشک راندن 
3) کاه بیخته به باد صرصر دادن 4) بر آب دریا اسب تاختن 
 -11 ترکیب کنایی "کعبتین دشمن به لطف باز مالیدن" به چه معناست؟ 
1) به نرمی و مجاملت عمل دشمنی را خنثی کردن 2) بر خصم با زیرکی شبیخون زدن 
3) بر دشمن با نیرنگ پیشی گرفتن 4) نقش حریف را پاسخ گفتن «50» نثر فارسی 
 
 -12 معنی صحیح عبارت "اشتر را به دمدمه در کوزه فقاع کردند" یعنی چه؟ 
1) شتر را با فریب به جاي باریک فرو بردند. 2) شتر را با نیرنگ و وسوسه آزرده نمودند
3) شتر را با سخنان مکرآمیز در تنگنا گذاشتند. 4) شتر را به امري ناممکن وا داشتن

 

پاسخنامه تستها 
 4 (1
 (4 2
 (3 3
 (3 4
 (4 5
 6 (4
 7 (3
 (2 8
 (4 9
 (1 10
 1 (11
 (3 12  

دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

تعداد مشاهده: 644 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 202

حجم فایل:2,531 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:PDF
    سایز:2.47mb
    تعداد صفحه:202