اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس اقتصاد ایران رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اقتصاد ایران رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته عمومی دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اقتصاد توسعه رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اقتصاد توسعه رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس پزشکی قانونی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس پزشکی قانونی رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبانی جمعیت شناسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مبانی جمعیت شناسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس اقتصاد توسعه رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اقتصاد توسعه رشته اقتصاد دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس پزشکی قانونی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس پزشکی قانونی رشته حقوق دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مبانی جمعیت شناسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مبانی جمعیت شناسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ج...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس آزمون سازی زبان انگلیسی رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس آزمون سازی زبان انگلیسی رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده اس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زمین شناسی ایران رشته زمین شناسی محض دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زمین شناسی ایران رشته زمین شناسی محض دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی 2 رشته های مدیزیت دولتی و بازرگانی و حسابداری دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی 2 رشته های مدیزیت دولتی و بازرگانی و حسابداری دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس تفسیر موضوعی قرآن کریم رشته های علوم پایه و مهندسی (عمومی) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس تفسیر موضوعی قرآن کریم رشته های علوم پایه و مهندسی (عمومی) دانشگاه پیام نور ( جدید )،با فرمت PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل